Privatlivspolitik

Avsikten med denna politik är att ge fysiska personer (de registrerade) information om avsikten med, omfattningen och skyddet av personuppgifter vid behandling, som SIA “3dLotus” följer vid behandling av den registrerades personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig och dess kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig – i den mening som nämns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) – SIA “3dLotus”, organisationsnummer 40003827644, juridisk adress: Riga, Krisjana Barona iela 88.

Personuppgiftsansvariges kontaktinformation i frågor gällande behandling av personuppgifter: info@bimsoft.se, Krisjana Barona iela 88, Riga, LV 1001. Utnyttja denna kontaktinformation för att ställa frågor angående behandling av personuppgifter.

2. Allmänna frågor

Privatlivspolitik tillämpas för att tillgodose skydd av fysiska personers personuppgifter – däribland kundernas, potentiella, förutvarande, nuvarande (i fortsättningen i texten – Kunder). Personuppgiftsansvarige sörjer för skydd av sina Kunders privatliv och personuppgifter, följer lagarna vad gäller Kundernas rättigheter och behandling av personuppgifter i enlighet med de rättsnormer som tillämpas i Republiken Lettland. Privatlivspolitiken är tillämplig för behandling av personuppgifter oberoende av i vilken form och/eller miljö Kunden lämnar personuppgifter (Personuppgiftsansvariges hemsida, pappersformat eller per telefon) och oberoende av i vilka av företagets system eller pappersformatkartotek de behandlas. Vad gäller specifika databehandlings former (till ex. cookies) kan specifika regler fastställas, om vilket Kunden informeras när han lämnar respektive uppgifter till Personansvarige.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 För genomförande av ömsesidiga affärer

För att sluta en ömsesidig affärsöverenskommelse på Kundens begäran och säkerställa dess genomförande behandlar Personuppgiftsansvarige Kundens personuppgifter enligt Allmänna dataskyddsförordningens artikel 6 punkt 1underpunkt b. Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker i den stund, när: Kunden uttrycker önskan (klickar på ”Gratis version” eller ”Ladda ned” o. dyl. på Personuppgiftsansvariges hemsidor) genom att utnyttja programmets gratis försöksversion; Kunden uttrycker önskan att köpa (klickar på ”Köpa” på Personuppgiftsansvariges hemsidor, skickar e-post med respektive innehåll, ringer telefonsamtal o. dyl.) lisens till programmaturen eller andra varor och tjänster. För att respektive avtal ska kunna slutas med Kunden. Om personuppgifter inte lämnas för ändamålet i denna underpunkt blir det omöjligt att sluta respektive avtal med Kunden och Kunden kommer inte kunna få den utvalda varan eller tjänsten. Behandling är nödvändig för att vidtaga åtgärder innan respektive avtal sluts (till exempel för att identifiera Kunden, förbereda dokument) samt under genomförandet av affären (till exempel för att identifiera Kunden, för att säkerställa tjänster och förbättringar, för betjäning av Kunden, för administrering av fakturor, för att skicka ut meddelanden om hur genomförandet av affären sker och om för verkställande av affären väsentliga händelser) m. fl.

3.2 För att säkerställa

Personuppgiftsansvariges lagliga (legitima) intressen. För att Personuppgiftsansvarige ska kunna förverkliga sina lagliga (legitima) intressen, som är förbundna med säkerställande av affärsverksamheten, samt skydd av egendom och medarbetare, planerar Personuppgiftsansvarige att behandla Kundernas personuppgifter enligt Allmänna dataskyddsförordningens artikel 6 punkt 1, underpunkt f.

Behandlingen kan vara nödvändig för att:

 • Personuppgiftsansvarige ska kunna bedriva sin affärsverksamhet;
 • främja förbättring av varornas och tjänsternas kvalitet;
 • utarbeta och utveckla nya varor och tjänster;
 • betjäna kunderna;
 • förbättra kvaliteten på kundservicen;
 • granska och bearbeta invändningar;
 • undvika ogrundade finansiella risker för affärsverksamheten (däribland utvärdera kreditrisker vid försäljning av tjänster och under genomförande av avtal;
 • återfå och indriva skulder;
 • analysera användandet av Personuppgiftsansvariges hemsidor, utarbeta och införa förbättringar;
 • avsända andra meddelanden i samband med genomförandet av avtal;
 • undersökningar av Kundernas förnöjdhet med tjänster och varor och deras erfarenhet av användningen av dem;
 • avvända bedrägerier;
 • skydda sin egendom och sina medarbetare;
 • vända sig till statliga förvaltningar och operativa institutioner samt domstolar för att försvara sina lagliga intressen;

I fall Kundens personuppgifter ska användas för säkerställande av Personuppgiftsansvariges lagliga (legitima) intressen med specifikt ändamål, kommer Kunden att informeras särskilt i den ordning som bestämts i normgivande handlingar. Sådan ehandling är inte direkt nödvändig för slutande och genomförande av avtal, men den är ändå väsentlig för Personuppgiftsansvariges affärsverksamhet, för att Personuppgiftsansvarige ska kunna säkerställa effektiv förvaltning av företaget samt skydda sin egendom och sina medarbetare.

3.3 I samklang med Kundens – den registrerades medgivande

I fall Kunden givit sitt samtycke till behandling av hans personuppgifter för ett eller flera konkreta ändamål, behandlas personuppgifterna enligt Allmänna dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1,underpunkt a. Med stöd av Kundens samtycke kan Personuppgiftsansvarige skicka till Kunden reklammedelanden om Personansvariges varor och tjänster (vilka inte är förbundna med de avtal som slutits mellan Personansvarige och Kunden), informera om nyheter, uppmana att delta i undersökningar angående utarbetande av förbättringar och i andra fall. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att skicka e-brev till info@bimsoft.se. Personuppgiftsansvarige ska stoppa utskick av dessa försändelser, så fort man behandlat Kundens begäran. Behandlingen av begäran beror på de teknologiska möjligheterna och kan ta upp till ett dygn. Återkallandet av samtycket påverkar inte behandlingen av de uppgifter som utfördes under den tid Kundens samtycke gällde. Vid återkallande av samtycke upphör inte behandlingen av uppgifter som sker på andra rättsliga grunder.

4. Mottagarkategorier av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter ska utföras av Personansvariges befullmäktiga medarbetare. För utförande av enskilda åtgärder av behandlingen anlitas företag med vilka Personuppgiftsansvarige slutit respektive avtal. Personansvarige röjer inte Kundens personuppgifter eller någon annan under avtalstiden erhållen information till tredje personer, om det inte är nödvändigt:

 • inom ramarna för avtal eller för att utföra någon för avtalets uppfyllande nödvändig eller genom lag delegerad funktion (till exempel till bank vid överföringar);
 • i enlighet med Kundens klara och otvetydiga samtycke;
 • i de fall som fastställts i normgivande handlingar (till exempel lagar och regeringsföreskrifter) i den ordning och omfattning som där fastställts;
 • för försvar av Personuppgiftsansvariges lagliga intressen, i domstol eller andra statliga institutioner mot person som kränkt Personansvariges lagliga intressen.

5. Kontakter med Kunden

Personuppgiftsansvarige tar vid behov kontakt med Kunden genom att utnyttja den av Kunden uppgivna kontaktinformationen (telefonnummer, e-postadress samt applikations meddelanden); Kommunikation med Kunden om uppfyllande avtalsförpliktelser sker utgående från slutet avtal (till exempel information om fakturor, planerade arbeten, ändringar).

6. Överlämnande av uppgifter till tredje land eller internationella organisationer

Personuppgiftsansvarige planerar inte att skicka personuppgifter till tredje land (land som inte är medlemsland i Europeiska unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) eller internationell organisation. Om Personuppgiftsansvarige kommer att planera överlämnande av personuppgifter till företag eller organisationer i tredje land, kommer Personuppgiftsansvarige att säkerställa de i normgivande handlingar fastställda procedurerna för behandling och skydd av personuppgifter.

7. Tid för bevarande av personuppgifter

Personuppgiftsansvarige bevarar personuppgifterna så länge ett av dessa kriterier består:

 • avtalet som slutits med Kunden är i kraft;
 • så länge Personuppgiftsansvarige eller Kunden kan realisera sina legitima intressen i den ordning som fastställs i normgivande handlingar (till exempel framföra invändningar eller väcka talan i domstol);
 • så länge juridisk plikt att bevara uppgifterna består (till exempel i Bokföringslagen);
 • så länge Kundens samtycke till behandling av personuppgifter är i kraft, om det inte finns någon annan juridisk grund för behandling av uppgifterna. Efter det att de nämnda förhållandena upphör raderas personuppgifterna.

8. Den registrerades rättigheter

Varje Kund har rätt att erhålla den i normgivande handlingar bestämda informationen om behandling av hans personuppgifter:

 • preciserad information om vilka personuppgifter om honom Personuppgiftsansvarige har, för vilka ändamål Personuppgiftsansvarige behandlar dessa uppgifter, uppgifter om de kategorier vilka erhåller dessa uppgifter (om normgivande handlingar tillåter att sådan information utlämnas) information om hur länge personuppgifterna kommer att bevaras eller kriterier vilka används för att bestämma denna tidsperiod samt information om källan till personuppgifterna , om de inte hämtats från den registrerade;
 • I de fall som fastställs i normgivande handlingar har Kunden rätt att begära att hans personuppgifter rättas till, om han anser att den information som Personuppgiftsansvarige förfogar över är föråldrad, inexakt eller felaktig;
 • Kunden har rätt att begära att hans personuppgifter raderas eller att invända mot behandling om han anser att personuppgifterna behandlats olagligt, de inte längre är nödvändiga för det ändamål de inhämtades eller behandlats på annat sätt.
 • I de fall som nämns i Allmänna dataskyddsförordningens artikel 18 har Kunden rätt att begära att Personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna.

Kunden kan lämna in begäran om förverkligande av sina rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till Personuppgiftsansvariges juridiska adress eller med säker elektronisk namnteckning undertecknat e-postbrev till e-postadressen info@bimsoft.se. Kunden måste i sin begäran uppge den önskade kontaktformen. Personuppgiftsansvarige kommer inom möjligheternas gräns beakta Kundens önskemål om kontaktform. Efter mottagandet av begäran kommer Personuppgiftsansvarige att utvärdera om begäran är grundad och uppfylla den eller lämna ett välgrundat svar till Kunden senast inom en månad från datumet för mottagandet av begäran. Personuppgiftsansvarige säkerställer att kraven enligt normgivande handlingar för behandling och skydd av uppgifter uppfylls och vidtar, om Kunden framför invändningar, möjliga åtgärder för att för att lösa frågan. Men om det inte lyckas har Kunden rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten – Statliga datainspektionen.

9. Andra bestämmelser

Personuppgiftsansvariges hemsida kan utnyttja cookies. Cookies regler här Personuppgiftsansvariges hemsida kan innehålla länkar till tredje personers hemsidor, som har sina regler för användning och skydd av personuppgifter, som Personuppgiftsansvarige inte är ansvarig för. Personuppgiftsansvarige har rätt att införa tillägg till Privatlivspolitiken och införa det i Personuppgiftsansvariges hemsida. Personuppgiftsansvarige bevarar Privatlivspolitikens tidigare redigeringar och de är tillgängliga i Personuppgiftsansvariges hemsida. Denna Privatlivspolitik tillämpas från den 9 april 2018.